UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

  1. Źródła prawa dostępu do informacji publicznej

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie biuletynu informacji publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. nr 10, poz. 68).

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1446)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1011)

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonym w wymienionej wyżej ustawie.

2. Prawo do dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Ograniczenie dostępu do określonych informacji publicznych wynika z:

- przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych,

- ochrony prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

- naruszenia prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim

3. Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:

- opublikowania w BIP,

- udostępnienia na stronie www: http://muzeum.bydgoszcz.pl/

- na podstawie wniosku o udostepnienie informacji publicznej,

- wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,

- zainstalowania w miejscu ogólnie dostępnym urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Pozostałe informacje publiczne są udostępniane na wniosek zainteresowanego.

4. We wniosku o udostępnienie informacji publicznej należy podać:

- imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres składającego wniosek, numer telefonu lub adres e-mail

- zakres żądanej informacji

  • wskazania informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania,

  • wskazania celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,

- forma przekazania informacji (np.: przesłanie pocztą, przesłanie pocztą elektroniczną, odbiór osobiście) oraz wskazanie formatu danych (pdf, jpg, tiff).

Wniosek można wypełnić na formularzu, którego wzór dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz złożyć w postaci papierowej albo elektronicznej.

5. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może być udostępniona w tym terminie zobowiązany powiadamia o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

6. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki, którymi dysponuje zobowiązany nie umożliwiają udostępnienia jej w taki sposób i w takiej formie. Wówczas wnioskodawca jest powiadamiany o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

7. Jeśli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek żądającego Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poniesienie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, wówczas Muzeum może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji następuje wówczas po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępniania informacji albo wycofa wniosek.

8. Odmowa udostępniania informacji oraz zakończenie postępowania o udostępnienie informacji w sprawach związanych z kierowaniem Muzeum następują w drodze decyzji Dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

9. Dane zawarte w ewidencji Muzeum (za wyjątkiem informacji niejawnych, informacji mających wpływ na bezpieczeństwo zbiorów, chronionych tajemnicą służbową, skarbową, statystyczną) są dostępne w siedzibie Muzeum.

Wnioski należy składać:

- pisemnie/ listownie – Sekretariat, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz

- mailowo - Sekretariat Muzeum, tel. 52 52 53 555, sekretariat[at]muzeum.bydgoszcz.pl

Wniosek

plik do pobrania wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej_MOB.doc 40 KB

bip_wniosek_ponowne_wykorzystywanie_informacji_publiczne.pdf 196 KB

 

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

  1. Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

2. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej odbywa się przez ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:

- udostępnionej na stronie BIP,

- udostępnionej na stronie internetowej instytucji,

- przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

3. Dla informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, jeśli dla danej informacji publicznej nie zostały określone inne warunki, wykorzystujący informację publiczną jest zobowiązany do:

- poinformowania o źródle pozyskania informacji publicznej w postaci dopisku o treści: „Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy” lub „Źródło: Strona internetowa Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy”

- poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego,

- zachowania pierwotnej formy pozyskanej informacji przy jej dalszym udostępnianiu,

- informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

4. Dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

5. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej zawiera w szczególności informacje o sposobie i formie przekazania wnioskodawcy informacji publicznej, a także o celu i zakresie ponownego wykorzystywania udostępnianej informacji publicznej, biorąc pod uwagę sprawność i przejrzystość postępowania.

6. Wniosek można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (plik do pobrania wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej_MOB.doc 40 KB)

7. Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania jest bezpłatne, chyba że przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów albo jeżeli wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej jest nietypowy.

8. Muzeum może odmówić ponownego wykorzystania informacji publicznej jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności, a także w przypadku gdy:

- dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych oraz ochrony prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa

- ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.

9. Podmiot uprawniony do ponownego wykorzystania informacji publicznej jest uprawniony do ponownego wykorzystania informacji publicznej w takim zakresie, jaki nie narusza ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy o ochronie baz danych.

10. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Muzeum.

11. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny oraz za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystanej.

Wnioski należy składać:

- pisemnie/ listownie – Sekretariat, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz

- mailowo - Sekretariat Muzeum, tel. 52 52 53 555, sekretariat[at]muzeum.bydgoszcz.pl

Wniosek

plik do pobrania wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej_MOB.doc 40 KB

bip_wniosek_ponowne_wykorzystywanie_informacji_publiczne.pdf 196 KB

 

CENNIK

I. Wizerunki cyfrowe muzealiów nieobjęte prawami autorskimi – tzw. domena publiczna

Zamawiający zobowiązuje się do zamieszczenia w publikacji pod fotografią informacji, że obiekt pochodzi ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Stawki opłat za udostępnienie lub przekazanie informacji sektora publicznego, niezależnie od celu udostępnienia:

15 zł/ 1 szt. – koszt udostępnienia wizerunku jpg

45 zł/ 1 szt. – koszt udostępnienia wizerunku tiff lub nagrania dźwiękowego

15 zł stały koszt związany z realizacją zlecenia*

 

Skany dokumentacji archiwalnej (m.in. teczki artystów, dokumentacja wystaw z biblioteki MOB)

JPG – 5 zł/strona

Muzeum nie udostępnia ww. dokumentacji w wersji papierowej!

15 zł stały koszt związany z realizacją zlecenia*

* Koszty związane z przygotowaniem i wysyłką przesyłki pocztowej. W przypadku realizacji usługi za granicę Rzeczpospolitej Polskiej koszty związane z realizacją zlecenia będą określane indywidualnie w oparciu o cenniki międzynarodowe firm świadczących usługi pocztowe.

 

II. Wizerunki cyfrowe muzealiów z autorskimi prawami majątkowymi, fotografie ekspozycji i przestrzeni zewnętrznych

Udostępnienie wizerunków następuje na mocy odpłatnej, niewyłącznej umowy licencyjnej z prawem do jednorazowej publikacji.

Stawki opłat za udostępnienie lub przekazanie informacji sektora publicznego, cel naukowy, edukacyjny, badawczy:

15 zł/1 szt. – JPG

45 zł/1 szt. – koszt udostępnienia wizerunku tiff

15 zł stały koszt związany z realizacją zlecenia*

 

Skany dokumentacji archiwalnej (m.in. teczki artystów, dokumentacja wystaw z biblioteki MOB)

JPG – 5 zł/strona

Muzeum nie udostępnia ww. dokumentacji w wersji papierowej!

15 zł stały koszt związany z realizacją zlecenia*

* Koszty związane z przygotowaniem i wysyłką przesyłki pocztowej. W przypadku realizacji usługi za granicę Rzeczpospolitej Polskiej koszty związane z realizacją zlecenia będą określane indywidualnie w oparciu o cenniki międzynarodowe firm świadczących usługi pocztowe.

Stawki opłat za udostępnienie lub przekazanie informacji sektora publicznego, cel komercyjny, inny:

30 zł/1 szt. – JPG

90 zł/1 szt. – koszt udostępnienia wizerunku tiff

15 zł stały koszt związany z realizacją zlecenia*

 

 

Skany dokumentacji archiwalnej (m.in. teczki artystów, dokumentacja wystaw z biblioteki MOB)

JPG – 10 zł/strona

Muzeum nie udostępnia ww. dokumentacji w wersji papierowej!

15 zł stały koszt związany z realizacją zlecenia*

* Koszty związane z przygotowaniem i wysyłką przesyłki pocztowej. W przypadku realizacji usługi za granicę Rzeczpospolitej Polskiej koszty związane z realizacją zlecenia będą określane indywidualnie w oparciu o cenniki międzynarodowe firm świadczących usługi pocztowe.

 

informację wytworzył: Jan Wisniewski

za treść odpowiada: Jan Wisniewski

ostatnia modyfikacja: piątek, 25, marzec 2022 10:16

data wytworzenia: poniedziałek, 17, maj 2021 13:01

opublikowano: poniedziałek, 17, maj 2021 13:01


25 marzec 2022 10:16 - (Jan Wisniewski) Zmiana danych dokumentu
25 marzec 2022 10:14 - (Jan Wisniewski) Zmiana danych dokumentu
17 maj 2021 13:15 - (Jan Wisniewski) Zmiana danych dokumentu
17 maj 2021 13:13 - (Jan Wisniewski) Zmiana danych dokumentu
17 maj 2021 13:12 - (Jan Wisniewski) Zmiana danych dokumentu
17 maj 2021 13:01 - (Jan Wisniewski) Dodanie dokumentu
więcej...