STATUT

MUZEUM OKRĘGOWEGO im. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO

W BYDGOSZCZY

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

§ 1

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, zwane dalej Muzeum, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 1997 r., Nr 5, poz. 24 ze zm.),

2) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 ze zm.),

3) niniejszego statutu.

§ 2

1. Organizatorem Muzeum jest Miasto Bydgoszcz.

2. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

3. Muzeum jest samorządową instytucją kultury.

§ 3

Siedzibą Muzeum jest miasto Bydgoszcz, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej
i zagranica.

§ 4

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni – Rada Miasta oraz Prezydent  Miasta Bydgoszczy, w zakresie swych kompetencji.

Rozdział  II

Cele i zadania Muzeum

§ 5

Muzeum jest instytucją kultury, której celem jest sprawowanie opieki nad zabytkami, informowanie
o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami przez działania określone w § 7.

§ 6

Muzeum realizuje cele określone w § 5 w szczególności przez:

1) gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie,

2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów,

3) przechowywanie gromadzonych dóbr kultury, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,

4) zabezpieczanie i konserwację muzealiów oraz w miarę możliwości zabezpieczanie stanowisk archeologicznych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody,

5) urządzanie wystaw stałych i czasowych w kraju i za granicą,

6) organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych w tym archeologicznych,

7) prowadzenie działalności edukacyjnej,

8) organizowanie koncertów, przedstawień teatralnych, pokazów filmowych i multimedialnych,

9) udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych,

10) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,

11) prowadzenie działalności wydawniczej,

12) organizowanie lub współorganizowanie spotkań, zjazdów, konferencji związanych z zakresem swojej działalności.

Rozdział   III

Rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów

§ 7

Muzeum gromadzi zbiory :

1. w zakresie sztuki:

a) dzieła Leona Wyczółkowskiego oraz materiały biograficzne i pamiątki związane z twórczością
i życiem artysty

b) malarstwo, rzeźba i obiekty przestrzenne, rysunek, grafika polska dawna i współczesna, grafika obca, ekslibris, grafika użytkowa, matryce, monotypia, fotografia artystyczna i nowe media, rzemiosło artystyczne, wzornictwo przemysłowe

c) materiały biograficzne i pamiątki związane z twórczą działalnością prezentowanych w zbiorach artystów, ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko - pomorskiego

2. w zakresie historii, architektury przemysłowej, numizmatyki :

a) artefakty historyczne (w tym wyroby rzemiosła cechowego), militaria i falerystyka,

b) monety, banknoty, medale polskie i z ziem historycznie z Polską związanych

c) archiwalia, kartografia, ikonografia (w tym dawna fotografia)

d) zabytki przemysłowe - maszyny i urządzenia, wyroby fabryczne i materiały dot. przemysłu bydgoskiego XIX-XX w. (w tym przemysłu zbrojeniowego)

3. w zakresie archeologii i etnografii:

a) źródła materialne w tym ceramika, ozdoby, militaria, przedmioty codziennego użytku i inne rejestrujące wszelkie przejawy działalności ludzkiej ze wszystkich okresów historycznych,

b) przedmioty kultury materialnej - wyposażenie wnętrz, zdobnictwo, przyrządy i narzędzia rolnicze, wytwory i narzędzia rzemieślnicze, obiekty sztuki ludowej i sakralnej z regionów Bydgoszczy: Kujaw, Pałuk, Krajny, Kaszub, Borów Tucholskich, Kociewia

4. w zakresie fonografii i kultury muzycznej:

a) nośniki dźwięku ( płyty, cylindry), urządzenia odtwarzające, akcesoria i wydawnictwa związane
z przemysłem fonograficznym

b) materiały archiwalne i ikonograficzne dotyczące dziejów fonografii

c) instrumenty muzyczne oraz akcesoria i wydawnictwa związane z muzyką.

Rozdział  IV

Organizacja i kierownictwo Muzeum

§ 8

Zasady  wewnętrznej organizacji Muzeum, strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 9

1. Muzeum zarządza Dyrektor i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Dyrektora   Muzeum   powołuje   i odwołuje Prezydent  Miasta Bydgoszczy, na zasadach i w  trybie

przewidzianym w obowiązujących przepisach.

3. Dyrektor zapewnia właściwe wykonywanie zadań statutowych, odpowiada za  prawidłową gospodarkę mieniem i środkami finansowymi.

4. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy zastępców, w liczbie nie większej niż dwóch.

5. Zastępców powołuje i odwołuje Dyrektor Muzeum  w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Bydgoszczy.

6. Zastępcy dyrektora Muzeum kierują działalnością podległych im pionów organizacyjnych, zastępują Dyrektora podczas jego nieobecności i reprezentują Muzeum na zewnątrz w zakresie określonym
w udzielonym przez Dyrektora Muzeum pełnomocnictwie.


§ 10

1.    W Muzeum mogą działać kolegia doradcze Dyrektora Muzeum, zwane dalej „kolegiami”,

utworzone z jego inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych w nim muzealników.

2.    Nazwę i zakres przedmiotowy działania kolegiów określa Dyrektor Muzeum.

3.    Członków  poszczególnych  kolegiów w ilości nie przekraczającej siedmiu osób powołuje

i odwołuje Dyrektor Muzeum.

4.    Pracom kolegiów przewodniczy każdorazowo Dyrektor Muzeum lub wskazana przez niego osoba.

5.    Posiedzenia  kolegiów  zwoływane są  przez  przewodniczącego kolegium z jego inicjatywy lub

z inicjatywy co najmniej połowy składu członków kolegium nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

6.    W posiedzeniu kolegium mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez Dyrektora Muzeum.

7.    Posiedzenia kolegiów są protokołowane.

8.    Kolegia wyrażają opinie w formie uchwał.

9.    Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu

osobowego.

Rozdział V

Rada Muzeum

§ 11

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, zwana dalej „Radą”.

2. Członków Rady powołuje i odwołuje Rada Miasta Bydgoszczy.

3. Ogólna liczba członków Rady nie może przekroczyć 15 osób.

Rada działa na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.

Rozdział VI

Majątek i finanse Muzeum

§ 12

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 13

Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 14

Działalność Muzeum finansowana jest ze środków Organizatora, dochodów własnych, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych, oraz innych źródeł.

§15

1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:

1) wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego,

2) sprzedaży wydawnictw i pamiątek,

3) przygotowania i udostępniania zbiorów w celu kopiowania muzealiów albo sporządzania reprodukcji lub fotografii,

4) usług konserwatorskich,

5) przygotowywania zbiorów do wypożyczenia oraz wypożyczenia zbiorów,

6) udostępniania wizerunków muzealiów z wykorzystaniem informatycznych nośników danych.

2. Przychody uzyskane z działalności, o której mowa w ust. 1,  mogą być wykorzystane wyłącznie
w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

§ 16

1. Oświadczenie woli w imieniu Muzeum składa jednoosobowo Dyrektor albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca lub inne osoby.
2. Zobowiązania majątkowe zaciąga Dyrektor lub upoważnione przez niego osoby, po zasięgnięciu opinii głównego księgowego.

Rozdział  VII

Postanowienia końcowe

§ 17

1.    Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Organizator na  warunkach i w trybie

przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2.    Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Załączniki:
Pobierz plik (STATUT muzeum 1uty 2009.doc)STATUT muzeum 1uty 2009[ ]57 kB

informację wytworzył: Administrator techniczny

za treść odpowiada: Administrator techniczny

ostatnia modyfikacja: wtorek, 19, luty 2013 09:57

data wytworzenia: poniedziałek, 18, luty 2013 23:09

opublikowano: poniedziałek, 18, luty 2013 23:09


19 luty 2013 09:57 - (Administrator techniczny) Zmiana danych dokumentu
19 luty 2013 09:41 - (Administrator techniczny) Zmiana danych dokumentu
19 luty 2013 09:40 - (Administrator techniczny) Zmiana danych dokumentu
18 luty 2013 23:09 - (Administrator techniczny) Dodanie dokumentu
więcej...