Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej może być udostępniona na wniosek.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

  • nie wymaga uzasadnienia - chyba, że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej - wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego,
  • może być złożony w dowolnej formie (w celu ułatwienia dostępu do informacji publicznej ustalony został wzór wniosku do pobrania).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot zobowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, w których podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty w związku ze skazanym we wniosku sposobem udzielenia informacji publicznej lub koniecznością przekształcenia informacji (art. 15 ust. 1). Wówczas Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego (MOB) w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Ustala się następujące opłaty za udostępnienie informacji publicznej na wniosek:

  • za udostępnienie informacji publicznej w formie papierowej (1 strona arkuszu A4) - 0,20 zł/szt.
  • za udostępnienie informacji publicznej w formie elektronicznej na płycie CD/DVD - 1 zł/szt.

Opłaty, o których mowa powyżej uiszcza się w kasie MOB w wysokości określonej w informacji przekazanej wnioskodawcy zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

informację wytworzył: Edward Laskowski

za treść odpowiada: Edward Laskowski

ostatnia modyfikacja: piątek, 19, luty 2016 09:24

data wytworzenia: piątek, 19, luty 2016 09:19

opublikowano: piątek, 19, luty 2016 09:19


19 luty 2016 09:24 - (Edward Laskowski) Zmiana danych dokumentu
19 luty 2016 09:21 - (Edward Laskowski) Zmiana danych dokumentu
19 luty 2016 09:19 - (Edward Laskowski) Dodanie dokumentu
więcej...